Aktualności

E-zakupy – ile czasu i pieniędzy przeznaczają najmłodsi na e-commerce?

Artykuł / 08.10.2021

E-zakupy – ile czasu i pieniędzy przeznaczają najmłodsi na e-commerce?

Popularność korzystania z sieci i e-zakupów przez najmłodszą grupę użytkowników w ostatnim dziesięcioleciu związana jest z dynamicznym zwiększeniem dostępności usług w technologii mobilnej przede wszystkim smartfonów.

W drugiej dekadzie XXI wieku dostęp do internetu posiadało już  87% gospodarstw domowych w Polsce, w tym aż 99,2% gospodarstw z dziećmi (GUS 2019). Wysokie  nasycenie różnymi technologiami ściśle bazującymi na interne­cie doprowadziło do sytuacji, w której to coraz częściej z możliwości dokonywania operacji finansowych onli­ne korzystają nie tylko dorośli, ale także nastolatki. Ciągle obniżające się ceny sprzętu elektronicznego i pakietów gwarantują­cych dostęp do sieci w dowolnym miejscu i czasie przełożyły się na wzrost liczby klientów w e-gospodarce oraz w e-finansach.

 

Polska młodzież samodzielnie dysponuje dużymi zasobami finansowymi. Rosnąca oferta usług i produktów dostępnych na stronach internetowych sklepów czy platform zakupowych a także w ostatnim czasie sytuacja pandemii mają ogromny wpływ na to, że po­trzeby konsumpcyjne młodzieży w ogromnym stopniu zaspokajane są właśnie za pośrednictwem narzędzi cyfrowych.

 

W 2018 roku Eksperci Thinkstat zrealizowali ogólnopolskie  badanie przeprowadzone metodą ankiety audytoryjnej (PAPI, Pa­per and Pen Interviewing) na reprezentatywnej grupie 1019 uczniów z: siódmych klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół gimnazjalnych (13 lat); oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badania dotyczyły praktyki, świadomość  i postaw młodzieży związanych z finansami i zakupami  elektronicznymi.

 

Generacja Z to młodzież, która nie wyobraża sobie życia bez posiadania jakiegoś sprzętu elektronicznego, mają­cego dostęp do sieci, a niemalże każdy nastolatek posiada chociaż jedno konto w mediach społeczno­ściowych. Analizując wyniki badań, można zaobserwować, że młodzi użytkownicy sieci w ciągu dnia z zasobów internetu korzystają najczęściej od 2 do 4 go­dzin (28,2%). Prawie co piąty ankietowany na stro­nach i aplikacjach spędza od 1 do 2 godzin dzien­nie (21,4%). Mniej niż kwadrans dziennie w internecie spędza ok. 3,8% respondentów. Przebywanie w sieci poniżej jednej godziny dziennie deklaruje prawie co siód­my nastolatek (13,7%). Jednocześnie niemal co dwunasty młody internauta stwierdza, że spędza w sieci powyżej 8 godzin dziennie (7,0%).

 

Młodych kupujących zapytano również o to, jak duże kwoty w skali miesiąca są w stanie wydać na swoje potrzeby. Prawie co trzeci (28,0%) ankietowany przeznacza na swoje potrzeby w przybliżeniu od 51 do 100 zł miesięcznie. Średnia wartość miesięcznych wydatków, jakie deklarują nastolatki, wynosi z kolei 129 zł. Do 10 zł miesięcznie na swoje potrzeby przeznacza niespełna co dziesiąty ankietowany (8,1%). Prawie co piąty (22,8%) respondent wydaje miesięcznie od 11 do 50 zł. Niewiele mniej spośród osób biorą­cych udział w badaniu (22,6%) przeznacza na swo­je potrzeby od 101 do 200 zł. Kieszonkowe bądź oszczędności w wysokości ponad 1000 zł miesięcz­nie wydaje 2,0% nastolatków. Z uzyskanych danych można wnioskować, że większość nastolatków nie jest w posiadaniu dużych kwot (średnia ich comie­sięcznych wydatków to 129 zł). Warto przypomnieć, że polskie prawo zawiera ograniczenia dotyczą­ce rodzaju transakcji, które mogą zawierać osoby niepełnoletnie. W Polskim prawie dzieci do 13 lat samodzielnie mogą dokonywać jedynie zakupów i rozporządzać środkami, które dotyczą drobnych i bieżących spraw życia codziennego, a starsi na­stolatkowie do 18 roku życia na zakup wartościo­wych przedmiotów potrzebują zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Młodzież najczęściej na swoje miesięczne wydatki przeznacza pieniądze otrzyma­ne w formie kieszonkowego od rodziców (85,2%).

­W przypadku konkretnych potrzeb zakupowych wielkość kwot jaką nastolatki jednorazowo przeznaczają, aby wyposażyć się w konkretny produkt, jest bardzo zróżnicowana – waha się od 210 zł do ponad 1000 zł. Najczęściej wskazywaną przez nastolatki odpowiedzią (24,2%) była kwota 210 zł do 500 zł. Co dziesiąty młody internauta realizuje zakupy on-line powyżej 500zł (11,2%), a aż 10,2% respon­dentów wskazało, że kwota ta jest wyższa niż 1000zł. Wysokość realizowanych zakupów jest ograniczona możliwościami finansowymi mło­dzieży, która korzysta ze środków udostępnionych przez osoby dorosłe. Na uwagę zasługuje fakt, że nastolatki, mając wydzielony budżet, jednorazo­wo zawierają umowy sprzedaży na znaczne kwoty. Oznacza to, że dorośli powierzają im taką odpowie­dzialność i dają możliwość realizacji zamówień on­line, wyrażając tym samym do swoich podopiecz­nych zaufanie.

Młodzi użytkownicy sieci są bardzo świadomi swoich zakupowych potrzeb, a w dodatku dobrze znają nowoczesne technologie, a co za tym idzie oczekują od sprzedawców wysokiej jakości produktów przy jednocześnie niskiej cenie. Rodzi się więc pytanie, jak rynek rynek zakupowy dostosuje się do wymagającej i trudnej grupy odbiorców jaką są nastolatki, a także jak chronić i edukować młodych konsumentów.

 

Więcej na temat zakupowych doświadczeń nastolatków przeczytać można w raporcie „Nastolatki wobec zakupów w internecie” z 2019 r. i innych publikacjach Thinkstat.

#nastolatki #e-zakupy #zakupy #e-commerce #media cyfrowe #internet

/kontakt/deklaracja-dostepnosci/polityka-prywatnosci/